Select Page

Month: April 2014

ராதை மனம்

பால் பொங்கும்  நிலவொளியில்தேன் யமுனா நதிக்கரையில்கோதையவள் காத்திருக்க கண்ணுக்குள் விழித்திருக்கும்கருவிழியைப் போலிருக்கும்கண்ணா வா அணைக்க பூ குலுங்கி செழித்திருக்கும் பிருந்தாவனம்அதை காண நாட்டமில்லா  பேதை மனம்உனக்காக உருகி நிற்கும் ராதை குணம்கண்ணா ! நீ மூட்டாதே அவளுள் சினம் வறண்டு விரிந்த பாலைநில மணலின் தாகம்கூட அற்பமாய் தோன்றவைக்கும் அவளின் மோகம்பூந்தென்றல் தொட்டாலும் நோகும் தேகம்அவள் கண்கள் , சுமைதாங்க முடியாத கண்ணீர் மேகம் சுட்டுவிட்ட தீ கூட நீ என்றுருகிநிலவுமகள் கண்மயங்கி மாண்டாள் மருகிசெங்கமல இலைத்தண்ணீர் போல் நீ விலகிபோய் ஒரு திங்களானதடா, அவள் தேன் பால் பருகி நீ வந்தால் வாழ்ந்து நிற்கும் அவளின் உயிரும்அவள் துயர் கண்டு மருங்கி நிற்கும் செந்நில பயிரும்அவள் காதல் தெரியாதோ கார்முகில் கண்ணா ?வாராயோ !அவள் மனமாளும் மாண்புறு...

Read More

How I Met My Rapunzel

Do you know who I am? I am one of those ordinary faces you see in ordinary crowds. Oops! That’s generic. Let me be more specific. Do you see blue shirt guy with sandal pants and a funny kind of specs coming out of that top shot IT company? Yup that’s me. Do you find it weird when I keep looking at the girls who walk past me? Well, am more interested in looking at the backside of girls than the front. I know am moving more towards the right side of the pervert scale. But hold your horses there. It’s just that i like looking at their hair. Have you ever wondered “What a beautiful thing hair is?” For me it is the object of wonder every day. I like all kinds of hair. The long shiny one, the shoulder length auburn one, the curly jet black one, you name it. One of these days I think am gonna do some ‘man’ual release thinking about Katrina’s hair.  I am 25. The dangerous age where aunts with daughters, keep smiling at you when you attend any function. When your parents try to dress up every woman above 18 in a bridal costume. All I had was one condition. The ultimate selection criteria. I wanted my wife to have real thick, black, long hair. I don’t care she is slim...

Read More

For You Kohli :)

Shining star in the battle ground, his bat hits the ball with a blasting sound.Bouncer , Googly or Carrom ball he stands like a King and drives them allWith his hook,pull ,Square cut and off drive he’ll make expert bowlers feel very naiveHope in every match he makes a century with each ball flying to Proxima Centuari...

Read More

The Purpose Of My Life

Every waking morning I sit and wonder  If i was God’s biggest blunderWhat’s the purpose of my life  Is it to end up as a morose waif? All i had was a honey drenched voice  which can make notes feel like a melodious noise ,I wanted to be as great and humble as Lathaji  But my parents wished that i had the brains to clear IITJEE,And henceforth went my college life on and on and on  And every single day i felt like a  stupid li’l pigwidgeon . At the end of it I askedWhat’s the purpose of my life  Is it to become a rich man’s trophy wife ? I couldn’t make it to Miss Femina which demanded skinny beauty  And never in my dizziest daydream did i think I’d end up in IT,Never in my life I ever thought I’d say my friends “Am Busy”  Nor did i think my biggest fear will be alphabets A,B and C. In the middle of drenching night i askWhat is the purpose of my life ? Is it to burn my nights,shouting like a shrill fife? Then one fine day like Hercule Poirot  I sat back and just thought,And then it hit my head so very hard  like i acquired wisdom from Beedle the Bard. The purpose of life is to give loads of love  To spread kindness to the world-the...

Read More

The River

I may not have any form or shape  I may not taste like the vineyard grape Because I am just a river My job is to go on forever. I flourish the deltas as i go  So that happy farmers can reap and sow Because I am a mighty river  My job is to go on forever. You can slow me down by building a dam  But am as nasty as your inbox spam Because I am a bubbling river  And my job is to go on forever. I may be gone for some time in summer  But I will be back, like the majestic hummer Because I am a tenacious river  My job is to go on forever. Throw me garbage, excrete and all assorted platter  I manage to eat them and still give you good water Because I am a forgiving river  My job is to go on forever. You can throw any hurdles between me and my ocean  But whatever happens, I reach destination Because I am a focused river  And my job is to go on forever. Any reason for my existence, other than the water?  Oh dear Man! I have many lessons in my journey to cater Because I am a wise river And my job is to teach you that life goes on...

Read More
  • 1
  • 2

BlogBing – Managed Cloud Hosting for Bloggers

With managed backups, free SSL, one-click staging, and an awesome support team, BlogBing is the way forward for managed hosting at a pocket-friendly price

Join Blogbing

Blogs I follow

Follow Us